Van Praktijk voor Preventieve Geneeskunde

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

1. Jouw persoonsgegevens en jouw privacy in onze praktijk

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de praktijk een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Verder zijn persoonsgegevens noodzakelijk om jou medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor je gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na jouw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wat zijn de plichten van de praktijk?
De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk.

Welke gegevens verzamelen we van jou?

 • NAW gegevens
 • BSN nummer (alleen als er onderzoek moet worden aangevraagd; nodig voor het lab)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Medische gegevens
 • Huisarts

Daarnaast maken wij een zorgnota aan waarop ook persoonsgegevens staan. Deze nota ontvang je van ons. Op deze zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je klantnummer en/of je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’.

Voor welke doel worden jouw gegevens verzameld?

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk voor zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouzelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf het 18e levensjaar.

Hoe beveiligt de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde persoonsgegevens?
De praktijk heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Gegevens worden niet ongevraagd gedeeld. De praktijk neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorgvuldigheid van handelen.

Wat zijn jouw rechten en hoe kun je deze uitoefenen?
Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van jouw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit per telefoon of mail of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor).

Je vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBOG) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. De beslissing ligt bij de zorgverlener.

Je kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij je tekent voor ontvangst. Uitvoering van je rechten is kosteloos, tenzij jouw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?
De medewerkers van de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

Uitwisseling gegevens
De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde wisselt, nadat je hiervoor gericht schriftelijk toestemming hebt gegeven, medicatiegegevens uit met jouw apotheek en jouw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan jou heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

Overdracht van jouw dossier
Als je een nieuwe (tand)arts voor integrale geneeskunde kiest, kun je jouw arts vragen om jouw dossier aan jou ter beschikking te stellen.
De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde heeft een waarnemingsovereenkomst afgesloten met een collega, in geval van langdurige ziekte of overlijden. Bij langdurige ziekte wordt na toestemming van de patient het patientendossier overgedragen aan de waarnemer. Bij overlijden neemt de waarnemer de patientendossiers over. Deze bewaart de dossiers gedurende 20 jaar, zoals de WGBO/AVG voorschrijft.

Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met jouw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met jou in gesprek. Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heb je het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Jouw persoonsgegevens en jouw privacy in contact met onze praktijk via het internet

Gegevens in het contactformulier
Op de website van de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde worden persoonlijke gegevens verzameld in het contactformulier. De gevraagde gegevens zijn ten behoeve van registratie, beoordeling aanvraag en het inplannen van een afspraak.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien wij geen relatie aangaan, worden de gegevens van het contactformulier na twee jaar verwijderd. Je kunt ook zelf per e-mail aangeven dat je wilt dat de gegevens direct verwijderd worden. Indien jij patiënt wordt in onze praktijk, dan geldt de privacy-informatie die hierboven bij punt 1 staat.

Gegevens in het bestelformulier ‘Test jezelf’
Op de website van de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde worden persoonlijke gegevens verzameld in het bestelformulier bij de zelftesten. De gevraagde gegevens zijn ten behoeve van registratie, facturering en levering.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. De gegevens van het bestelformulier worden na twee jaar verwijderd. Je kunt ook zelf per e-mail aangeven dat je wilt dat de gegevens direct verwijderd worden. Indien je patiënt wordt in onze praktijk, dan geldt de privacy-informatie die hierboven bij punt 1 staat.

Gegevens bij registratie ‘Patiëntenservice’
Op de website van de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde worden eveneens persoonlijke gegevens verzameld in het formulier voor registratie voor online nabestellingen door patiënten. De gevraagde gegevens zijn ten behoeve van registratie, het aanmaken van een klantenaccount, facturatie en levering. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie wordt bewaard volgens hetgeen gemeld is onder punt 1, omdat je dan patiënt bent in onze praktijk.

Adviezen van de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde via e-mail
Na consult kan het zijn dat, na jouw verzoek en uitdrukkelijke instemming, jij een email ontvangt met (orthomoleculaire) adviezen. Deze mail wordt via een normale internetverbinding en via een gebruikelijk mailprogramma verzonden. In deze mail staan geen andere persoonsgegevens dan jouw naam en e-mailadres. Door jouw instemming ga je akkoord met deze wijze van verzending.

Het gebruik van cookies door Praktijk voor Preventieve Geneeskunde
De praktijk gebruikt alleen functionele en analytische cookies van derden (geen tracking cookies) die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden.
De cookies die wij gebruiken zijn afkomstig van Google Analytics en WooCommerce en wordt via aparte software (plugin) gekoppeld aan onze website.
Je kunt je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.  Dit kun je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie).
Door gebruik te maken van onze site, ga je akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Gebruik van Google Analytics door de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van analytische cookies om de site te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de site (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de site gebruikt, rapporten over de site-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze site kunt benutten. Door gebruik te maken van deze site geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe beveiligt de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde persoonsgegevens?
De praktijk heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Gegevens worden niet ongevraagd gedeeld. De praktijk neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorgvuldigheid van handelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onze patiënten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens die online verzameld zijn, en kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Indien jij hiervoor een verzoek hebt, stuur dan een mail aan de praktijk met daarin de toelichting.

Klacht
Bij een eventuele klacht omtrent het gebruik van, of inzage in of correctie van jouw persoonsgegevens kun je terecht bij de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde.
Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heb jij het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.