De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. De informatie kan ook niet beschouwd worden als algemeen (medisch) advies en is slechts ter informatie. Op grond van de informatie op deze website kunnen geen handelingen verricht worden zonder voorafgaand deskundig advies.

Praktijk Preventieve Geneeskunde heeft de informatie op de website zelf samengesteld naar beste eer en geweten. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen) is dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. De informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door ons worden gewijzigd.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als achtergrondinformatie.

Op deze website wordt verwezen naar derden. Links van derden op onze website worden niet continu door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.