Algemene Voorwaarden (AV) van de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde, gevestigd te Capelle aan den IJssel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24465913.  De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1.      Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde en een patiënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde, voor de uitvoering waarvan door de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.    Behandeling

 1. De overeenkomst tussen de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde en de patiënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Patiënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde worden medegedeeld. Tevens wordt patiënt op het opgegeven e-mailadres ingeschreven voor het ontvangen van een periodieke digitale nieuwsbrief. Uitschrijven van deze nieuwsbrief kan op elk gewenst moment.
 4. De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde of door de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de patiënt of een door de patiënt  aangewezen locatie, draagt de patiënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 7. De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde heeft een waarnemingsovereenkomst afgesloten met een collega, in geval van langdurige ziekte of overlijden. Bij langdurige ziekte wordt na toestemming van de patient het patientendossier overgedragen aan de waarnemer. Bij overlijden neemt de waarnemer de patientendossiers over. Deze bewaart de dossiers gedurende 20 jaar, zoals de WGBO/AVG voorschrijft.

Artikel 3.    Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie, contant of binnen 14 dagen na factuurdatum  op een door de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de patiënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt van rechtswege in verzuim. De patiënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de patiënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente.
 4. Indien de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de patiënt een zakelijke patiënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de patiënt  worden verhaald. De patiënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4.    Aansprakelijkheid

 1. De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde is uitgegaan van door of namens de patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde.

Artikel 5.    Privacy

De Praktijk voor Preventieve Geneeskunde zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zij daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6.    Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  1. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht-vaardigen.
  2. voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde, zal de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde in overleg met de patient zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de patient toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de patient in rekening gebracht. De patient is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde anders aangeeft.

Artikel 7.    Vrijwaring

De patient vrijwaart de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde toerekenbaar is. Indien de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de patient gehouden de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de patient in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de patient.

Artikel 8.    Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Praktijk voor Preventieve Geneeskunde partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9.    Klachten

Orthomoleculair tand(arts) Geiske de Ruig is aangesloten bij de S.C.A.G, de geschillen instantie voor MBOG. Je vindt het SCAG reglement en de SCAG klachtenfolder hier.
Heb je een klacht, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Doe dat in eerste instantie bij Geiske de Ruig zelf, door middel van een mail of een telefoontje.  Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kun je gebruik maken van een klachtprocedure. Je neemt hiervoor contact op met de MBOG of de AVIG. Wordt uiteindelijk je klacht nog niet naar tevredenheid opgelost, dan wordt de SCAG ingeschakeld.
Download hier de SCAG_folder_voor_clienten.